KHOA HỌC KINH TẾ

RỦI RO KHI BÁN HÀNG ONLINE KHÔNG KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ TẠI VIỆT NAM

Các kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán cần phân biệt rõ đâu là sai sót trên báo cáo…

NGÀNH THUẾ SẼ NỖ LỰC THANH TRA THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT TRONG NĂM 2024

Ngành Thuế sẽ nỗ lực thanh tra thuế các doanh nghiệp liên kết trong năm 2024.

PHÁT HIỆN SỔ KẾ TOÁN CÓ SAI SÓT, SỮA CHỮA NHƯ THẾ NÀO?

Các kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán cần phân biệt rõ đâu là sai sót trên báo cáo…

DỊCH VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 01/07/2023 NHƯNG XUẤT HÓA ĐƠN SAU 01/07/2023 THÌ ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT KHÔNG?

Các kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán cần phân biệt rõ đâu là sai sót trên báo cáo…

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán cần phân biệt rõ đâu là sai sót trên báo cáo…

MỤC TIÊU TỔNG THỂ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN THEO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VN

Tìm hiểu mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành kèm…

SAAC: LƯU Ý NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ THUẾ NĂM 2023

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Nhà nước đã có những chính sách thuế có…

TÌM HIỂU SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ khác nhau như thế nào? Vai trò và chức năng của…

TẦM NHÌN 7 MỤC TIÊU KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2030

Tầm nhìn 7 mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính của chính phủ bao gồm những gì? Cùng SAAC…
Gọi ngay