DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SOÁT XÉT SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SOÁT XÉT SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

Chắc chắn! Có nhiều công ty và cá nhân cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính và rà soát số liệu kế toán. Việc này thường được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính và kế toán có kinh nghiệm.

Dịch vụ lập báo cáo tài chính bao gồm việc thu thập, xử lý và tổ chức thông tin tài chính để tạo ra báo cáo tài chính cuối kỳ, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo luồng tiền. Công việc này đòi hỏi kiến thức sâu về quy tắc kế toán và chuẩn mực tài chính, cũng như khả năng phân tích số liệu và tạo ra báo cáo có ý nghĩa.

Sure! There are many companies and individuals that provide financial reporting and accounting data review services. This is typically done by experienced finance and accounting professionals. Financial reporting services include the collection, processing and organization of financial information to produce period-end financial statements, including profit and loss statements, statements of financial position and reports cash flow. This job requires a deep knowledge of accounting rules and financial standards, as well as the ability to analyze data and create meaningful reports.

Rà soát số liệu kế toán là quá trình kiểm tra và xác minh tính chính xác của số liệu kế toán đã được ghi lại trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Việc này bao gồm kiểm tra các giao dịch, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của thông tin, so sánh với các chứng từ hỗ trợ và đảm bảo rằng các nguyên tắc kế toán đã được tuân thủ. Rà soát số liệu kế toán giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Reviewing accounting data is the process of checking and verifying the accuracy of accounting data recorded in a business's accounting system. This includes examining transactions, checking the completeness and accuracy of information, comparing with supporting documents and ensuring that accounting principles have been followed. Reviewing accounting data helps ensure the accuracy and reliability of financial information.

Việc lập và rà soát số liệu kế toán thì nhiều cá nhân, tổ chức có thể thực hiện, tuy nhiên để lập đúng, đủ và cảnh báo rủi ro có thể gặp phải về kế toán, thuế, bảo hiểm thì không phải ai cũng làm được. Muốn lập và rà soát số liệu một cách chuyên nghiệp và tư vấn rủi ro chính xác cần người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Kiểm toán viên là người tham gia vào việc kiểm tra số liệu của hàng trăm công ty hàng năm, do đó các rủi ro này sẽ được hạn chế tối đa khi báo cáo được họ lập và rà soát.

Many individuals and organizations can do the preparation and review of accounting data, but not everyone can prepare it correctly and sufficiently and warn of possible risks in accounting, tax, and insurance. To prepare and review data professionally and provide accurate risk consulting, you need someone with experience in this field. Auditors are people who participate in checking the data of hundreds of companies every year. Therefore, these risks will be minimized when the report is prepared and reviewed by them.

Trước khi lựa chọn, nên xem xét kinh nghiệm, chứng chỉ và đánh giá của các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo bạn chọn một đối tác phù hợp với nhu cầu của bạn. SAAC với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tối ưu cho bạn. Chúng tôi với phương châm “Trao giải pháp – tạo niềm tin” sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo tài chính hoàn thiện, trung thực và hợp lý.

Before making decisions, you should consider the service providers' experience, certifications, and reviews to ensure you choose a partner that fits your needs. SAAC with a team of professional staff and many years of experience will definitely be an optimal choice for you. We, with the motto "Giving solutions - creating trust", will provide you with a complete, honest and reasonable financial report.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0933 575 399

Please contact us via hotline: 0933 575 399

Gọi ngay