DỊCH VỤ

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính được các chủ đầu tư, các bên liên quan sử dụng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

Giúp cho các doanh nghiệp quản lý các rủi ro về xác định giá thị trường, thực hiện việc tuân thủ chính sách, pháp luật và thiết lập các chính sách hiệu quả.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề trong báo cáo tài chính, hệ thống chuẩn mực kế toán mới, triển khai hoạt động rà soát đặc biệt.

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC

Giúp khách hàng hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực quản trị và củng cố bộ máy doanh nghiệp.

Gọi ngay