BÁO CÁO TÀI CHÍNH: CÁC LOẠI BÁO CÁO TRONG DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH: CÁC LOẠI BÁO CÁO TRONG DOANH NGHIỆP

Báo cáo tài chính là hoạt động quan trọng của doanh nghiệp. SAAC giới thiệu đến bạn thông tin về các loại báo cáo trong doanh nghiệp mà bạn thường gặp.

Báo Cáo Tài Chính: Các Loại Báo Cáo Trong Doanh Nghiệp

Báo Cáo Tài Chính: Các Loại Báo Cáo Trong Doanh Nghiệp

1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng thể, là bảng tổng hợp - cân đối tổng thể phản ánh tổng hợp tình hình vốn kinh doanh của đơn vị cả về tài sản và nguồn vốn hiện có của đơn vị ở một thời điểm nhất định. Thời điểm quy định là ngày cuối cùng của một kỳ báo cáo.

Bảng cân đối kế toán là bảng cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp cuối kỳ hạch toán. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản , nguồn vốn, và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, ta có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp .

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh trình bày tóm lược các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí cho một kỳ cụ thể, như tháng, quý hay năm. Tài liệu này giống như một cuộn phim hay video về các hoạt động của đơn vị trong thời kỳ nhất định.

Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo riêng rẽ. Trong đó, phần quan trọng nhất là thông tin kết quả kinh doanh của đơn vị - lợi nhuận (lãi/ lỗ) - được tính bằng phần doanh thu và thu nhập trừ đi chi phí. Nếu chi phí lớn hơn doanh thu và thu nhập, đơn vị sẽ bị lỗ.

3. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu sẽ thể hiện sự tăng giảm chi tiết. Đây là một loại báo cáo tài chính lập ra nhằm phản ánh chính xác sự thay đổi trong cơ cấu của nguồn vốn chủ sở hữu, ngoài ra còn trình bày về tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp.

Các giao dịch góp vốn hay rút vốn của các chủ sở hữu doanh nghiệp không ảnh hưởng đến lãi, lỗ trong kỳ nên không ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng liên quan, ảnh hưởng đến báo cáo thay đổi trong vốn chủ sở hữu. Trong VAS (dịch vụ giá trị gia tăng), báo cáo này được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Còn trong IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế), báo cáo này được tách riêng vì tính chất quan trọng đối với nhà đầu tư.

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định.

Báo cáo này cho biết trong kỳ doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu tiền, đã sử dụng bao nhiêu tiền, tiền được tạo ra từ hoạt động nào và tiền được sử dụng vào hoạt động nào.

Trên đây là thông tin cơ bản của bốn loại báo cáo thường gặp của doanh nghiệp. Liên hệ ngay với SAAC để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp bạn chi tiết hơn nhé!

Gọi ngay