BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ 6 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 2

BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ 6 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 2

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Phê duyệt 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 gồm:

 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay";
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi";
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng";
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm";
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi";
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính".
6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Trước đó, tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:

 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”;
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;
 • Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Quyết định 1366/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nội dung cụ thể 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2:

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"

Mục đích:

 • Chuẩn mực này quy định phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay. Nguyên tắc chung là phải ghi nhận ngay chi phí đi vay vào chi phí của đơn vị. Tuy nhiên chuẩn mực này có quy định việc văn hóa chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang theo phương pháp thay thế được chấp nhận.
 • Chuẩn mực này được áp dụng trong kế toán chi phí đi vay.
 • Chuẩn mực này không áp dụng đối với chi phí thực tế hoặc chi phí cơ hội của tài sản ròng vốn chủ sở hữu.

Chi phí đi vay có thể bao gồm:

 • Lãi phải trả cho các khoản thấu chi và các khoản vay ngắn hạn, dài hạn; + Phần phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội liên quan đến các khoản vay
 • Phần phân bổ các khoản phụ phí phát sinh liên quan đến việc thu xếp các khoản vay;
 • Các khoản phí tài chính trong các thỏa thuận thuê tài chính và nhượng tư quyền dịch vụ.
Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi"

Mục đích của chuẩn mực này nhằm quy định phương pháp kế toán đối với doanh thu phát sinh từ các giao dịch trao đổi Vấn đề cơ bản đối với kế toán doanh thu là khi nào đơn vị được phép ghi nhận doanh thu.

Doanh thu được ghi nhận khi có khả năng chắc chắn về sự gia tăng của lợi ích kinh tế tương lai và dịch vụ tiềm tàng cho đơn vị và các lợi ích kinh tế này có thể được xác định một cách đáng tin cậy.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"

Mục đích của chuẩn mực này nhằm quy định phương pháp kế toán chi phí và doanh thu liên quan đến các hợp đồng xây dựng. Bao gồm:

 • Xác định các thỏa thuận được phân loại là hợp đồng xây dựng;
 • Hướng dẫn về các loại hợp đồng xây dựng có thể phát sinh trong lĩnh vực công,
 • Trình bày cơ sở ghi nhận và trình bày thông tin đối với chi phí hợp đồng xây dựng và doanh thu hợp đồng xây dựng nếu thích hợp.
 • Do đặc điểm của hoạt động trong các hợp đồng xây dựng, ngày bắt đầu thực hiện hoạt động và ngày hoàn thành hoạt động thưởng vào các kỳ báo cáo khác nhau.
 • Hợp đồng xây dựng được thực hiện bởi các đơn vị thuộc lĩnh vực công (đơn vị) mà có thể không quy định rõ về giá trị doanh thu của hợp đồng. Khi đó, kinh phí thực hiện hoạt động xây dựng được cung cấp từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí viện trợ.
 • Trong những trường hợp này, vấn đề cơ bản trong kế toán hợp đồng xây dựng là việc phân bổ chi phí xây dựng cho các kỳ báo cáo mà công việc xây dựng được thực hiện và việc ghi nhận các chi phí có liên quan.
 • Hợp đồng xây dựng được thực hiện bởi các đơn vị có thể mang tính chất thương mại hoặc phi thương mại toàn bộ hoặc có thu hồi một phần chi phí. Trong các trường hợp này, vấn đề cơ bản trong kế toán hợp đồng xây dựng là việc phân bổ cả doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng cho các kỳ báo cáo mà công việc xây dựng được thực hiện.
Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"

Mục đích của chuẩn mực này nhằm quy định:

 • Khi nào một đơn vị trong lĩnh vực công (đơn vị) cần điều chỉnh báo cáo tài chính của mình cho những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc ký kế toán năm
 • Việc trình bày thông tin về ngày báo cáo tài chính được phê duyệt để phát hành và các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Chuẩn mực này cũng quy định đơn vị không được lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục nếu các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm chỉ ra rằng giả định về hoạt động liên tục là không phù hợp.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi"

Mục đích của chuẩn mực này nhằm quy định phương pháp kế toán và trình bày báo cáo tài chính đối với doanh thu phát sinh từ các giao dịch không trao đổi, không bao gồm các giao dịch không trao đổi liên quan đến việc hợp nhất đơn vị.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính"

Mục đích của chuẩn mực này nhằm quy định việc trình bày thông tin so sánh giữa số liệu dự toán ngân sách được phê duyệt và số liệu thực tế đề nghị quyết toán, áp dụng đối với đơn vị phải công khai dự toán ngân sách được phê duyệt.

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính"

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính"

Phương Nam là nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập từ năm 2009 bởi các kiểm toán viên công chứng và các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp đã và đang hoạt động tại các đơn vị hàng đầu trong ngành kiểm toán và tư vấn.

Những lợi thế này cho phép chúng tôi tập hợp nguồn nhân lực hùng hậu cần thiết với hơn 35 thành viên là các kiểm toán viên và chuyên gia tư vấn có thể cung cấp các dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu và đặc điểm môi trường kinh doanh của Việt Nam dựa trên tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm. 

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng, các tổ chức và cá nhân đã quan tâm tới dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, thuế của Phương Nam. Chúng tôi tự hào có thể trở thành bạn đồng hành thân thiết và đáng tin cậy của Quý Khách hàng.

Gọi ngay