NHỮNG DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NHỮNG DOANH NGHIỆP BẮT BUỘC PHẢI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trong quá trình vận hành, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định cơ bản để đảm bảo hoạt động ổn định và không vi phạm pháp luật. Bên cạnh các luật về doanh nghiệp, kế toán, thuế, luật lao động… thì luật kiểm toán cũng là vấn đề các doanh nghiệp cần lưu ý. Theo quy định, các doanh nghiệp cần thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và nộp báo cáo hàng năm đã kiểm cho các cơ quan có thẩm quyền. Vậy những đối tượng nào bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Những đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính theo Luật kiểm toán

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập thì các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán:

1.Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm: a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng; bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Các doanh nghiệp cần lưu ý các đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện đúng

Các doanh nghiệp cần lưu ý các đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện đúng

2. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm: a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm; b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; d) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.
  1. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
  2. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.
Các doanh nghiệp cũng có thể tự nguyện được kiểm toán

Các doanh nghiệp cũng có thể tự nguyện được kiểm toán

Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 53 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính: “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan”.

Không tiến hành kiểm toán có thể bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng

Không tiến hành kiểm toán có thể bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng

Mùa kiểm toán báo cáo tài chính sắp đến gần, nếu kiểm tra thấy đơn vị mình thuộc đối tượng kiểm toán theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ ngay với Phương Nam để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi là hãng kiểm toán và tư vấn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vệ sinh kiểm toán theo quy định pháp luật, chi tiết liên hệ hotline: 0933 575 399.

Gọi ngay