ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số điểm qui định không còn phù hợp, vì vậy Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung một số điều so với nghị định cũ, cụ thể cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Sửa đổi mục đích phát hành trái phiếu

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi Khoản 2 Điều 5 về mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp  phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích.

Theo đó, mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 5 về mục đích phát hành trái phiếu

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 5 về mục đích phát hành trái phiếu

Bổ sung nguyên tắc phát hành trái phiếu

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu. Cụ thể, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các quy định sau: 

 1. a) Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua; 
 2. b) Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Và theo quy định tại điều 22 của nghị định này, doanh nghiệp phải phát hành công bố thông tin bất thường khi thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 6 về mệnh giá của trái phiếu (được nâng thành 100 triệu đồng thay vì trước đó chỉ 100.000 đ/trái phiếu).

Quy định rõ cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nghị định mới sửa đổi Điều 8 bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán. Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ngoại trừ việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại điểm d khoản này.

Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.

Nghị định mới sửa đổi Điều 8 bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nghị định mới sửa đổi Điều 8 bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Bổ sung quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu

Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu để tăng cường việc giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hàn

Theo đó, đại diện người sở hữu trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo trong trường hợp phát hiện tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu

Đại diện người sở hữu trái phiếu có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và quy định tại Điều 14 Nghị định này khi cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu. Đồng thời, chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sửa thời hạn công bố thông tin, tăng cường tính minh bạch 

Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những bất cập thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệ

Cụ thể, thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu được quy định rút từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Nghị định quy định: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán

Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin

Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin

Tham khảo thêm các thay đổi được ban hành mới như sau:

 1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 4 về trái phiếu có bảo đảm
 2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 về mục đích phát hành trái phiếu
 3. Bổ sung thêm Khoản 4 và 5 cho Điều 5 về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu
 4. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 6 về mệnh giá của trái phiếu (được nâng thành 100 triệu đồng thay vì trước đó chỉ 100.000 đ/trái phiếu)
 5. Sửa đổi Điều 7 về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu
 6. Sửa đổi Điều 8 về đối tượng và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu
 7. Sửa đổi Khoản 2 Điều 10 về thời gian phân phối trái phiếu
 8. Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 11 về việc chào bán trái phiếu theo các phương thức quy định tại Điều 14 (tức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành...)
 9. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 về hồ sơ chào bán trái phiếu
 10. Sửa đổi khoản 1 Điều 13 về việc xây dựng phương án phát hành trái phiếu
 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 về phương thức phát hành trái phiếu
 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 về đăng ký và lưu ký trái phiếu
 13. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 về giao dịch trái phiếu
 14. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 về việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu
 15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 1a Điều 20 về việc chào bán trái phiếu không thành công
 16. Bổ sung điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 22 về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã phát hành

....

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2022.

Phương Nam cung cấp các thông tin về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới nhất

Phương Nam cung cấp các thông tin về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới nhất

Hi vọng với bài viết trên giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin bổ ích về những điều kiện khi phát hành trái phiếu theo quy định mới nhất. Theo dõi Phương Nam để tiếp tục cập nhật những thông tin về kiểm toán, kế toán – thuế và tư vấn doanh nghiệp. Cần tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 0933 575 399.

Gọi ngay