ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH: HỌC ĐỂ LÀM

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH: HỌC ĐỂ LÀM

Practical accounting training: Learning to do

Dịch vụ đào tạo kế toán thực hành của chúng tôi cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tế cho người học trong lĩnh vực kế toán, thuế. Đây là một loại hình đào tạo tập trung vào việc áp dụng các nguyên tắc kế toán vào thực tế công việc, dịch vụ cầm tay chỉ việc giúp người học trang bị những kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ kế toán một cách chính xác và hiệu quả, ngoài ra chúng tôi cam kết hỗ trợ người học sau khi đào tạo và đang làm thực tế tại doanh nghiệp miễn phí và tư vấn tốt nhất, giúp người học vững vàng trong công việc sau khóa đào tạo thực hành.

Our practical accounting training service provides practical knowledge and skills for learners in the fields of accounting and tax. This is a type of training focuses on applying accounting principles to practical work, step-by-step instruction service helps learners equip with the necessary skills to perform accounting tasks effectively and accurately. In addition, we are committed to support learners after training and working in practice at businesses for free and with the best advice, helping learners to be more stable in their work after the practical training course.

Dịch vụ đào tạo kế toán thực hành của chúng tôi bao gồm các khóa học, buổi tập huấn hoặc buổi thực hành được dựa trên nhu cầu, mục tiêu của người học và kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán thực tế và đúc kết từ việc kiểm toán, tư vấn thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán, rà soát số liệu kế toán hàng trăm công ty mà chúng tôi đã và đang phục vụ. Các khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức về các nguyên tắc kế toán cơ bản và nâng cao, áp dụng phương pháp và công cụ kế toán thực tế, và đào tạo kỹ năng thực hành như xử lý sổ sách, lập báo cáo tài chính, và thực hiện các công việc kế toán hàng ngày.

Our practical accounting training services include courses, training sessions or practice sessions based on the learners' needs, goals and experience in providing practical accounting services and summarizing from auditing, tax consulting, completing accounting books, reviewing accounting data for hundreds of companies that we have been serving. These courses are designed to provide knowledge of basic and advanced accounting principles, application of practical accounting methods and tools, and training in practical skills such as book handling, bookkeeping, and accounting. Financial reporting, and performing daily accounting tasks.

Một số lợi ích của dịch vụ đào tạo kế toán thực hành mang lại bao gồm:

Some of the benefits of practical accounting training services include:

1.Áp dụng kiến thức vào thực tế: Dịch vụ này giúp người học áp dụng những kiến thức kế toán đã học vào công việc thực tế. Thay vì chỉ giới thiệu lý thuyết, đào tạo kế toán thực hành tập trung vào việc huấn luyện người học trong việc thực hiện các tác vụ kế toán thực tế và giải quyết các tình huống phức tạp.

Applying knowledge in reality: This service helps learners apply the accounting knowledge they have learned into practical work. Instead of introducing theory, practical accounting training focuses on training learners in performing practical accounting tasks and solving complex situations.

2.Phát triển kỹ năng thực hành: Dịch vụ đào tạo kế toán thực hành giúp người học phát triển các kỹ năng thực hành cần thiết trong lĩnh vực kế toán. Điều này bao gồm việc làm quen với các phần mềm kế toán, xử lý số liệu, lập báo cáo, và thực hiện các thủ tục kế toán hàng ngày.

Developing practical skills: Practical accounting training services help learners develop necessary practical skills in the field of accounting. This includes becoming familiar with accounting software, data processing, reporting, and performing daily accounting procedures.

3.Hiểu rõ quy trình công việc: Đào tạo kế toán thực hành giúp người học hiểu rõ quy trình và qui trình công việc trong lĩnh vực kế toán. Người học sẽ được hướng dẫn về các bước thực hiện các tác vụ kế toán, từ việc thu thập thông tin, xử lý số liệu, kiểm tra và phân tích dữ liệu, cho đến việc lập báo cáo và tạo ra thông tin tài chính.

Understand work processes: Practical accounting training helps learners clearly understand work processes and procedures in the field of accounting. Learners will be guided through the steps of performing accounting tasks, from collecting information, processing data, checking and analyzing data, to preparing reports and creating financial information.

4.Tăng cường khả năng thích ứng: Đào tạo kế toán thực hành giúp người học phát triển khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường kế toán thực tế. Các tình huống thực hành giúp người học đối mặt với các vấn đề thực tế và tìm cách giải quyết chúng, từ đó nâng cao khả năng làm việc hiệu quả và tự tin trong công việc kế toán.

Enhance adaptability: Practical accounting training helps learners develop the adaptability and work in accounting environment. Practice situations help learners face reality problems and find ways to solve them, thereby improving their ability to work effectively and confidently in accounting field.

Dưới đây là một số chương trình đào tạo kế toán thực hành mà chúng tôi đang áp dụng:

Below are some practical accounting training programs that we are applying:

 1. Khóa học cơ bản về kế toán/ Basic accounting course:
  • Giới thiệu về kế toán và vai trò của kế toán trong doanh nghiệp/ Introduction accounting and the role of accounting in business.
  • Các nguyên tắc và quy định kế toán cơ bản/ Basic accounting principles and regulations.
  • Các loại báo cáo tài chính và cách đọc hiểu thông tin trong báo cáo/ Types of financial reports and how to read and understand information in the reports.
  • Cách xử lý các giao dịch kế toán hàng ngày, bao gồm việc nhập liệu, tạo hóa đơn, và ghi sổ sách/ How to handle daily accounting transactions, including data entry, invoice generation, and bookkeeping.
 2. Sử dụng phần mềm kế toán/ Using accounting software:
  • Hướng dẫn về việc sử dụng phần mềm kế toán phổ biến như Misa hoặc SAP, …./ Instructions on using popular accounting software such as Misa or SAP, etc.
  • Cách cài đặt và cấu hình phần mềm kế toán/ How to install and configure accounting software.
  • Xử lý các giao dịch kế toán thông qua phần mềm, bao gồm việc tạo phiếu thu, chi, hóa đơn, và báo cáo tài chính/ Process accounting transactions through software, including creating receipts, payments, invoices, and financial reports.
 3. Xử lý sổ sách và báo cáo tài chính/ Handling books and financial reports:
  • Cách tạo và duy trì sổ sách kế toán, bao gồm sổ cái, sổ nhật ký, sổ chi tiết tài khoản/ How to create and maintain accounting books, including ledgers, journals, and detailed account books.
  • Cách kiểm tra và điều chỉnh sổ sách để đảm bảo tính chính xác và cân đối/How to check and adjust books to ensure accuracy and balance.
  • Lập báo cáo tài chính như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo lợi nhuận và lỗ lãi, và báo cáo tài sản cố định/ Prepare financial reports such as cash flow statement, profit and loss statement and fixed asset statement.
 4. Phân tích tài chính và quản lý tài chính/ Financial analysis and financial management:
  • Cách phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu suất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp/ How to analyze financial statements to evaluate business performance and financial situation of the enterprise.
  • Cách sử dụng các chỉ số tài chính để đo lường hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời/ How to use financial ratios to measure performance and profitability.
  • Cách lập kế hoạch tài chính, dự báo nguồn tiền và quản lý dòng tiền/ How to make financial plans, forecast cash sources and manage cash flow.
 5. Hướng dẫn thực hành và tình huống thực tế/ Practical instructions and reality situations:
  • Thực hiện các bài tập thực hành để áp dụng kiến thức kế toán vào các tình huống thực tế/ Carry out practical exercises to apply accounting knowledge to reality situations.
  • Giải quyết các vấn đề kế toán phức tạp và tìm ra giải pháp thích hợp/ Solve complex accounting problems and find appropriate solutions.
  • Tương tác và làm việc nhóm để giải quyết các bài tập và tình huống thực tế/ Interact and work in groups to solve exercises and reality situations.

Dịch vụ của SAAC có gì khác biệt/What's different about SAAC's services:

 • Một, Đội ngũ giảng viên đều là các kế toán viên, kế toán trưởng, kiểm toán viên có từ 10 – 30 năm kinh nghiệm trong nghề/Firstly, the teaching staff are all accountants, chief accountants, and auditors with 10 - 30 years of professional experience.
 • Hai, Chương trình đào tạo bám sát thưc tế công việc kế toán, lấy thực tế công việc làm bài giảng nên sát nhất với nhu cầu học viên/Secondly, the training program closes to the actual accounting work, taking it as the lecture which is closest to the needs of students.
 • Ba, Lồng ghép lý thuyết và kế toán thực hành giúp học viên hiểu rõ nguồn gốc và có thể giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài bài giảng. Cầm tay chỉ việc đến khi hoàn thành khóa học/ Thirdly, Integrating accounting theory and practical accounting to helps students clearly understand the origins and be able to solve problems that arise outside of lectures. Step-by-step instruction until the course completed.
 • Bốn, Tư vấn và hướng dẫn sau khóa học cho học viên một cách tận tình và miễn phí, đảm bảo học viên vững vàng nhất và làm tốt công việc đang phụ trách/Forthly, Consulting and guidance after the course for students in a dedicated and free way, ensuring students have the most stable knownledge and work well in the work they are in charge of.

Đây chỉ là một số chương trình đào tạo kế toán thực hành cơ bản. Thực tế, các chương trình phong phú và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu người học để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của người học/ These are just some basic practical accounting training programs. In fact, the programs are plentiful and can be customized to suit the needs and goals of the learner.

Dịch vụ đào tạo kế toán thực hành có thể được cung cấp bởi các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán hoặc các công ty tư vấn kế toán. Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ này, nên tìm hiểu và liên hệ với chúng tôi, với kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán chúng tôi nhất định có thể dạy bạn thành kế toán giỏi. Để biết thêm thông tin về khóa học và chương trình đào tạo cụ thể, liên hệ ngay hotline: 0933 575 399/ Practical accounting training services may be provided by professional training organizations in the field of accounting or accounting consulting firms. If you are interested in this service, you could contact us. With the experience in the field of accounting, we can definitely support you to become a good accountant. For more information about specific courses and training programs, contact hotline: 0933 575 399.

Gọi ngay