Bản tin tháng 07/2018

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Công văn số 37304/CT-TTHT giải đáp về nghĩa vụ thuế Nhà thầu
 2. Công văn số 38646/CT-TTHT giải đáp về hóa đơn đối với hoạt động cho vay
 3. Công văn số 41338/CT-TTHT giải đáp về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn
 4. Công văn số 38645/CT-TTHT giải đáp vềchi phí được trừ đối với khoản chi thưởng cho cá nhân, phòng ban, đại lý của công ty thành viên
 5. Thông tư số 12/2018/TT-BCT quy định danh mục mới về hàng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và hàng ngưng TN-TX
 6. Công văn số 2549/CT-TTHT ngày 5/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về niên độ kế toán (hướng dẫn chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN)

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Thông tư số 15/2018/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
 2. Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1. Công văn số 37304/CT-TTHT ngày 4/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về nghĩa vụ thuế liên quan đến các khoản thanh toán và tiền bồi thường cho Nhà thầu nước ngoài.

 • Theo Cục thuế Tp Hà Nội trả lời, trường hợp một doanh nghiệp tại Việt Nam ký hợp đồng với bên nước ngoài, sau đó vì lý do nào đó hợp đồng không thể thực hiện được, bên Việt Nam buộc phải hoàn trả khoản tiền đã nhận thì khoản tiền này không bị xem là thu nhập nên không buộc phải khấu trừ thuế nhà thầu.
 • Tuy nhiên, nếu việc hủy hợp đồng phát sinh một khoản bồi thường thì khoản này phải chịu thuế nhà thầu. Đồng thời, khoản bồi thường này do không tương ứng với doanh thu chịu thuế TNDN (tức không góp phần hình thành nên một khoản doanh thu nào) nên không được hạch toán vào nhóm chi phí hợp lý của Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 

2. Công văn số 38646/CT-TTHT ngày 7/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về lập hóa đơn đối với hoạt động cho vay

 • Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, hoạt động cho vay, kể cả cho vay giữa các doanh nghiệp thuộc diện không chịu thuế GTGT.
 • Theo đó, khi thu tiền lãi cho vay, Công ty không phải tính nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, vẫn phải xuất hóa đơn, trừ trường hợp lãi vay dưới 200.000 đồng, đồng thời bên vay không yêu cầu lấy hóa đơn.Trên hóa đơn thu lãi tiền vay, tiêu thức "tên, địa chỉ, MST của người mua" phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu (nếu có), tiêu thức "tên hàng" ghi "Thu tiền lãi vay", dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

 

3. Công văn số 41338/CT-TTHT ngày 18/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chữ ký của người được ủy quyền trên hóa đơn

 • Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn ký theo ủy quyền chỉ được đóng dấu treo (tức đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn), không đóng lên chữ ký.
 • Theo Công văn này, trường hợp người ĐDPL của Công ty ủy quyền cho Tổng quản lý (cấp phó trực tiếp) ký toàn bộ các giấy tờ bao gồm cả hóa đơn, nhưng khi lập hóa đơn, Tổng quản lý đã ký vào tiêu thức người bán hàng và đóng dấu trực tiếp lên chữ ký, nếu các chỉ tiêu khác ghi đầy đủ, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung hóa đơn thì vẫn được chấp nhận.

 

4. Công văn số 38645/CT-TTHT ngày 7/6/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản chi thưởng cho cá nhân, phòng ban, đại lý của công ty thành viên

 • Theo Cục thuế Tp Hà Nội trả lời, trường hợp Tổng công ty chi tiền thưởng cho nhân viên của các Công ty thành viên để thúc đẩy hoạt động bán hàng, tăng hiệu quả kinh doanh, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì cũng được tính vào chi phí hợp lý của Tổng công ty:
  • Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty;
  • Điều kiện thưởng, mức thưởng cho nhân viên được quy định cụ thể trong hợp đồng, văn bản thỏa thuận ký giữa Tổng công ty với các Công ty thành viên;
  • Có đầy đủ bảng kê danh sách nhân viên được nhận tiền thưởng theo đúng mức, điều kiện thưởng mà Tổng công ty và Công ty thành viên đã ký kết theo hợp đồng, văn bản thỏa thuận;
  • Tổng công ty đã khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với các khoản chi thưởng cho nhân viên của Công ty thành viên theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Riêng khoản tiền thưởng cho chính người lao động tại Tổng công ty được tính vào chi phí hợp lý nếu có ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ: HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính hoặc Quy chế thưởng (Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).
 • Đối với khoản chi thưởng cho phòng ban, đại lý của các Công ty thành viên để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì cũng được chấp nhận hạch toán.
 • Tuy nhiên, trường hợp việc nhận tiền thưởng là để thực hiện dịch vụ cho Tổng công ty thì đơn vị nhận tiền phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT (với thuế suất 10% hoặc áp dụng tỷ lệ % trên doanh thu nếu khai thuế trực tiếp).
 • Ngược lại, nếu việc chi tiền thưởng cho các phòng ban, đại lý không nhằm thực hiện bất kỳ dịch vụ nào cho Tổng công ty thì chỉ cần lập chứng từ thu, miễn xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT.

 

5. Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

 • Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014, Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 và Thông tư số 49/2015/TT-BCT ngày 21/12/2015.
 • Thông tư này ban hành Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo mã số hàng hóa (mã HS) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
 • Ngoài ra, Thông tư cũng ban hành Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu theo mã HS.
 • Mặt khác, Thông tư quy định các mẫu đơn (bao gồm: Mẫu đơn đề nghị cấp CFS; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác; giấy phép tạm xuất, tái nhập; giấy phép kinh doanh chuyển khẩu; mẫu đơn đề nghị cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hoá; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục và giấy phép nhập khẩu mẫu quân phục).

 

6. Công văn số 2549/CT-TTHT ngày 5/4/2018 của Cục Thuế TP. HCM về niên độ kế toán

 • Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC , Công ty được chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm tài chính sang năm dương lịch, nếu muốn.
 • Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN, Công ty phải đăng ký thay đổi thông tin tại Sở Kế hoạch & Đầu tư địa phương.
 • Đồng thời, phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN và báo cáo tài chính của năm chuyển đổi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm chuyển đổi (điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

 

QUY ĐỊNH KHÁC

1. Thông tư số 15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

 • Thông tư sửa đổi về điều kiện và nguyên tắc cho phép ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp, đã gỡ bỏ quy định cấm ngân hàng mua trái phiếu chuyển đổi quy định tại Điều 4 Thông tư 22/2016/TT-NHNN.
 • Tuy nhiên, lại nghiêm cấm ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung yêu cầu ngân hàng phải quy định cụ thể trong quy chế nội bộ về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cần phải kiểm soát chặt chẽ khi mua trái phiếu doanh nghiệp.
 • Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2018.

 

2. Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược năm 2018

 • Danh mục các trận đấu bóng đá quốc tế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này (trừ các trận đấu có các đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc các Câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam tham dự).
 • Danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (trừ các trận đấu có các đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc các Câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam tham dự). Trong đó có Giải bóng đá vô địch Thế giới 2018 (2018 FIFA World Cup Russia).

Ấn phẩm khác

Khách hàng