Bản tin tháng 11/2017

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Thông tư số 97/2017/TT-BTC về quản lý tiền lương Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 2. Công văn số 61647/CT-TTHT về việc thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba phải có thỏa thuận trong hợp đồng
 3. Công văn số 4528/TCT-CS về việc xử lý thuế GTGT trong trường hợp doanh nghiệp phá sản ngay trong giai đoạn đầu tư
 4. Công văn số 4202/TCT-KK về việc khấu trừ thuế đối với hóa đơn đầu vào phát hành sau thời điểm xuất khẩu
 5. Công văn số 3834/TCT-CS về các trường hợp miễn lệ phí trước bạ
 6. Công văn số 4416/TCT-CSCông văn số 65612/CT-TTHT về sử dụng hóa đơn

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Thông tư số 101/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược
 2. Thông tư 14/2017/TT-NHNN quy định công thức tính lãi suất mới
 3. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ban hành mẫu Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đại chúng
 4. Thông tư số 91/2017/TT-BTC về quy chế thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán viên

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1. Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại NĐ số 52/2016/NĐ- CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.

 • Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017, và thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Theo đó, thời hạn trích lập quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên thay đổi như sau:
  • Công ty TNHH MTV phải chuyển 80% số tiền lương về quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên trước ngày 15 mỗi tháng (quy định tại Thông tư 221/2013/TT-BTC là trước ngày 15 tháng đầu của mỗi quý).
  •  Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên sẽ được nhận 80% tiền lương trước ngày 20 hàng tháng (Thông tư 221/2013/TT-BTC không quy định cụ thể ngày trả lương).
  • Kết thúc năm tài chính, số tiền lương còn lại sẽ được công ty chuyển về quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương. Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên có thể nhận hoặc không được nhận số tiền lương còn lại.

2. Công văn số 61647/CT-TTHT ngày 13/09/2017 của Cục thuế Hà Nội về việc thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba phải có thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, hình thức thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán chỉ được chấp nhận nếu việc chỉ định này có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán.

Theo đó, trường hợp bên bán hàng đã giải thể nên yêu cầu bên mua thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bên thứ ba, nếu bên thứ ba này không được kế thừa quyền lợi của bên bán theo quy định pháp luật và việc chỉ định thanh toán cho bên thứ ba cũng không có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán thì không được chấp nhận. Bên mua sẽ không được khấu trừ và hạch toán chi phí.

3. Công văn số 4528/TCT-CS ngày 04/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT trong trường hợp doanh nghiệp phá sản ngay trong giai đoạn đầu tư

Theo quy định tại điểm c khoản 12 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động ngay trong giai đoạn đầu tư và chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ hoặc đã được hoàn.

Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn sẽ thực hiện theo pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.

Nếu chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn, trừ trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì miễn điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản này.

4. Công văn số 4202/TCT-KK ngày 18/09/2017 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế đối với hóa đơn đầu vào phát hành sau thời điểm xuất khẩu 

Trường hợp doanh nghiệp có các hóa đơn GTGT đầu vào của hàng hóa và cước vận chuyển được lập sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan, nếu việc mua bán hàng hóa có thật, bên bán đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra và doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu thì vẫn được xét hoàn.

5. Công văn số 3834/TCT-CS ngày 24/08/2017 của Tổng cục Thuế về các trường hợp miễn lệ phí trước bạ (LPTB). 

Trước ngày 10/07/2016, căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC sửa đổi tại Thông tư 34/2013/TT-BTC, nếu đổi tên Công ty đồng thời thay đổi cổ đông sáng lập, cho dù chỉ thay đổi một cổ đông thì cũng phải nộp LPTB khi đăng ký lại tài sản. Việc miễn LPTB chỉ áp dụng cho trường hợp đổi tên Công ty nhưng không thay đổi cổ đông sáng lập.

Kể từ sau ngày 10/07/2016, theo quy định mới tại Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi tại Thông tư 301/2016/TT-BTC, chỉ khi đổi tên Công ty và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập thì mới phải nộp LPTB, nếu chỉ thay đổi một hoặc một số cổ đông thì được miễn.

6. Công văn số 4416/TCT-CS và Công văn số 65612/CT-TTHT về sử dụng hóa đơn

 • Công văn số 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn khi thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp được phép đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn đã in sẵn địa chỉ cũ để sử dụng tiếp. Trường hợp doanh nghiệp đặt in hóa đơn mới sau thời điểm thay đổi địa chỉ thì trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải thay đổi mẫu số hóa đơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý.
 • Công văn số 65612/CT-TTHT ngày 03/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn trường hợp công ty chỉ thay đổi tên, không thay đổi MST và cơ quan thuế quản lý thì được phép đóng dấu tên mới bên cạnh tên cũ trên hóa đơn để sử dụng tiếp.

 

QUY ĐỊNH KHÁC

1. Thông tư số 101/2017/TT-BTC ngày 04/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

 • Trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược (đua ngựa, đua chó), doanh nghiệp phải gửi văn bản đến Sở Tài chính nơi có trường đua ngựa, đua chó để đề nghị thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua.
 • Về chế độ kế toán, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược với hoạt động kinh doanh khác. Nếu không hạch toán riêng thì toàn bộ doanh thu (kể cả doanh thu khác) sẽ phải chịu thuế TTĐB.
 • Ngoài ra, báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.    

2. Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017 của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Cụ thể, về nguyên tắc tính lãi: Lãi suất tính lãi được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 ngày.

 • Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau: một tháng là 30 ngày, một tuần là 07 ngày, một ngày là 24 giờ.
 • Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời hạn từ một ngày trở lên. Tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng về thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi theo một trong hai cách sau:
  • Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày giải ngân khoản cấp tín dụng hoặc ngày tiếp theo ngày nhận tiền gửi đến hết ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi
  • Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng hoặc ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng, khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
 • Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng mà thời hạn tính từ khi nhận tiền gửi hoặc từ khi giải ngân khoản cấp tín dụng đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, khoản cấp tín dụng dưới một ngày: Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng về thời hạn tính lãi được tính từ khi nhận tiền gửi hoặc từ khi giải ngân khoản cấp tín dụng đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, khoản cấp tín dụng, nhưng không được vượt quá một ngày.

3. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính ban hành mẫu Điều lệ Công ty đại chúng tại phụ lục số 01 và Quy chế quản trị Công ty đại chúng tại phụ lục số 02.

4. Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2017 và thay thế Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012, có một số điểm thay đổi như sau:

Gộp chung điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên làm một thay vì quy định riêng: mở rộng đối tượng dự thi cho cả những người có bằng đại học chuyên ngành Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác mà tổng số tiết của các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên hoặc có thêm văn bằng, chứng chỉ do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp; và thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán cũng được rút ngắn từ 60 tháng xuống còn 36 tháng.

Ấn phẩm khác

Khách hàng