Bản tin tháng 10/2017

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Thông tư 93/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
 2. Công văn số 6593/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
 3. Công văn số 4278/TCT-KK về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế để hoàn thuế đối với dự án đầu tư
 4. Công văn số 3977/TCT-DNL về chính sách thuế đối với các khoản thanh toán không dùng tiền mặt
 5. Công văn số 63942/CT-TTHT về khấu trừ thuế theo tỷ lệ doanh thu

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Công văn số 63347/CT-TTHT hướng dẫn kê khai giao dịch liên kết
 2. Công văn số 63357/CT-TTHT về việc khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài
 3. Công văn số 63765/CT-TTHT về xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT với tài sản điều chuyển

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1.      Thông tư 93/TT-BTC ngày 19 tháng 09 năm 2017 sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC.

 • Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017, Công văn 4253/TCT-CS ngày 20 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn như sau:
 • Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trước đây nếu không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
 • Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại).
 • Bổ sung hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng: nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế; ngược lại thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT.

2.      Công văn số 6593/CT-TTHT ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Trường hợp Công ty có cổ đông là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn góp cho các cổ đông khác thì bên nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế TNCN theo từng lần phát sinh, mức khấu trừ là 0,1% trên giá chuyển nhượng. Trường hợp Công ty muốn khai nộp thuế thay cho cá nhân chuyển nhượng vốn thì sử dụng tờ khai mẫu 04/CNV-TNCN ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTC. Trong hồ sơ khai thuế TNCN ghi thêm cụm từ "Khai thay" vào trước cụm từ "Người nộp thuế", đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty.

3.      Công văn số 4278/TCT-KK ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế để hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Công ty có dự án đầu tư đã đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu, đồng thời số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn của dự án đã kết chuyển vào tờ khai thuế mẫu 01/GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh thì không còn thuộc trường hợp được hoàn thuế theo dự án đầu tư quy định.

Trường hợp dự án đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; Đồng thời số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

4.      Công văn số 3977/TCT-DNL ngày 5/9/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các khoản thanh toán không dùng tiền mặt

Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trường hợp Công ty ủy quyền cho người lao động trực tiếp thanh toán tiền hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân sau đó Công ty thanh toán lại, nếu có đủ hồ sơ chứng từ sau đây: Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên doanh nghiệp; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán.

5.      Công văn số 63942/CT-TTHT ngày 25 tháng 09 năm 2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về khấu trừ thuế theo tỷ lệ doanh thu nếu không thể hạch toán riêng

Thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu và không chịu thuế, nếu không thể hạch toán riêng thì số thuế GTGT được khấu trừ sẽ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu chịu thuế, doanh thu không phải nộp thuế so với tổng doanh thu bán ra. Công ty được tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo quy định nêu trên hàng tháng/quý và tính điều chỉnh lại vào cuối năm.

 

 

QUY ĐỊNH KHÁC

1.      Công văn số 63347/CT-TTHT ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vướng mắc liên quan đến biểu mẫu kê khai giao dịch liên kết

Doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính mà thời hạn quyết toán sau ngày 01/05/2017 thì phải kê khai giao dịch liên kết theo biểu mẫu mới ban hành tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP, không kê khai theo mẫu cũ (Mẫu số 03-7/TNDN) ban hành tại Thông tư 156/2013/TT-BTC. Hồ sơ kê khai giao dịch liên kết thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 20/2017/NĐ-CP và phải nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

2.      Công văn số 63357/CT-TTHT ngày 21 tháng 09 năm 2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản thuế GTGT nộp thay cho nhà thầu nước ngoài được phép kê khai khấu trừ, nếu có chứng từ nộp thay.

3.      Công văn số 63765/CT-TTHT ngày 25 tháng 09 năm 2017 về xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT với tài sản điều chuyển

Không phải xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình thì phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế khi điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ.

 

Ấn phẩm khác

Khách hàng