Bản tin tháng 09/2017

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

  1. Công văn 3745/TCT-CS về việc hưởng ưu đãi thuế TNDN
  2. Công văn 3867/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN cho lao động nước ngoài
  3. Công văn 3449/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT
  4. Công văn 3581/TCT-CS về thuế GTGT đối với tài sản góp vốn
  5. Công văn 3541/TCT-KK xử lý nghĩa vụ thuế của chi nhánh chấm dứt hoạt động

QUY ĐỊNH KHÁC

  1. Công văn 3737/TCT-CS về chính sách đối với đại lý thuế
  2. Công văn 3474/TCT-KK về việc triển khai hoàn thuế điện tử

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1.      Công văn 3745/TCT-CS ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Chi nhánh thành lập tại địa phương khác tỉnh, thành phố nơi Công ty có trụ sở chính, không được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì Chi nhánh không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới. Nếu Chi nhánh đáp ứng một trong các tiêu chí về đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng và phải tách tiêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Nếu Công ty thuộc trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nếu Công ty thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng

từ, nộp thuế theo kê khai và thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định

2.       Công văn 3867/TCT-TNCN ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế TNCN cho lao động nước ngoài.

Nếu các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định. Nếu công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

3.      Công văn 3449/TCT-KK ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Công ty có hoạt động xây dựng, lắp đặt hạng mục công trình ở các tỉnh thì phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai. Số thuế GTGT vãng lai nộp ở các tỉnh không được xem là thuế nộp thừa, vì vậy không thuộc diện được hoàn lại. Số thuế này công ty được tổng hợp trên tờ khai thuế mẫu 01/GTGT tại trụ sở chính.

4.      Công văn 3581/TCT-CS ngày 11 tháng 08 năm 2017 của Tổng Cục thuế về thuế GTGT đối với tài sản góp vốn

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, "tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp" thuộc diện được miễn lập hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT. Khi công ty xuất vật tư, thiết bị để góp vốn thành lập doanh nghiệp thì không phải phát hành hóa đơn và khai nộp thuế GTGT. Hồ sơ góp vốn gồm: biên bản góp vốn; biên bản định giá kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

5.      Công văn 3541/TCT-KK ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Tổng Cục thuế về xử lý nghĩa vụ thuế của chi nhánh chấm dứt hoạt động

Số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của chi nhánh tính đến thời điểm chi nhánh chấm dứt hoạt động là số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của công ty và sẽ được tiếp tục kê khai khấu trừ vào hồ sơ khai thuế GTGT của công ty sau khi đã được Cục thuế địa phương xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

Nếu chi nhánh là cơ sở sản xuất thì công ty kê khai, quyết toán thuế TNDN với Cục thuế địa

phương, nếu phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì phân bổ số thuế phải nộp tương ứng với phần phát sinh tại chi nhánh để nộp cho Cục thuế địa phương theo quy định.

 

 

QUY ĐỊNH KHÁC

 

1.      Công văn 3737/TCT-CS ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Tổng Cục thuế về chính sách đối với đại lý thuế.

 

Đại lý thuế được thực hiện các dịch vụ làm thủ tục về thuế thay khách hàng như: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ miễn giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính về thuế khác. Tuy nhiên, không bao gồm quyền được thay mặt khách hàng gửi vướng mắc về chính sách thuế đến cơ quan thuế, khách hàng phải trực tiếp thực hiện việc này.

 

2.      Công văn 3474/TCT-KK ngày 04 tháng 08 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc triển khai hoàn thuế điện tử các tháng cuối năm 2017

 

Văn bản yêu cầu Cục thuế các tỉnh mở rộng phương thức hoàn thuế điện tử đến tất cả các doanh nghiệp và các trường hợp hoàn thuế GTGT, bao gồm hoàn thuế hàng xuất khẩu và dự án đầu tư. Theo đó, đến ngày 31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và dự án đầu tư phải đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

 

Đối với những doanh nghiệp đã đăng ký hoàn thuế điện tử nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế theo phương thức này, Cục thuế sẽ chủ động nắm bắt khó khăn để hướng dẫn, hỗ trợ cách nộp hồ sơ hoàn thuế điện tử ngay từ tháng 9/2017.

 

Ấn phẩm khác

Khách hàng