Bản tin tháng 08/2017

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế tại Thông tư số 79/2017/TT-BTC
 2. Công văn 2943/TCT-TNCN về việc quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN
 3. Công văn 2942/TCT-TNCN về việc quyết toán và hoàn thuế TNCN
 4. Công văn 2949/TCT-TNCN về thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chứng khoán
 5. Công văn 3329/TCT-TNCN hướng dẫn về thuế TNCN
 6. Công văn 3395/TCT-CS về thuế TNCN với hoạt động từ đầu tư vốn
 7. Công văn 3053/TCT-KK về việc xử lý thuế GTGT đối với chi nhánh chấm dứt hoạt động chưa phát sinh doanh thu

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Công văn 2935/TCT-CS về tỷ giá tính thuế với Nhà thầu nước ngoài
 2. Công văn 60/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
 3. Công văn 2623/TCT-CS về việc tăng cường quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1.    Thông tư số 79/2017/TT-BTC  ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2017, cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tiền, tài sản để nộp tiền thuế thì hồ sơ xóa nợ thuế bao gồm: văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp, quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án, tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được, quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự. Các tài liệu trên là bản chính hoặc sao y bản chính.

2.    Công văn 2943/TCT-TNCN ngày 04 tháng 07 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc quy đổi thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập không bao gồm thuế và phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì việc quy đổi thu nhập chịu thuế được thực hiện như sau:

 • Giai đoạn trước ngày 01/07/2013: khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế
 • Giai đoạn sau ngày 01/07/2013: khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

3.    Công văn 2942/TCT-TNCN ngày 04 tháng 07 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN

Trường hợp doanh nghiệp ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với các cá nhân để bán hàng hóa và cung cấp một số dịch vụ cho doanh nghiệp, đổi lại các cá nhân đó sẽ được hưởng chiết khấu và phí bán hàng thì các khoản thu nhập này được xem là tiền lương, tiền công.

Nếu mức chi trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên, phải khấu trừ thuế TNCN tỷ lệ 10%.

4.      Công văn 2949/TCT-TNCN ngày 05 tháng 07 năm 2017 của Tổng Cục thuế về thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chứng khoán

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp với giá bằng hoặc thấp hơn giá trị cổ phần/vốn góp tại thời điểm góp vốn và cơ quan thuế chứng minh được mức giá này không phù hợp với giá thị trường thì sẽ bị ấn định thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

5.      Công văn 3329/TCT-TNCN ngày 27 tháng 07 năm 2017 của Tổng Cục thuế hướng dẫn cho trường hợp cá nhân nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế và có 02 nguồn thu nhập 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ tại nước ngoài chi trả thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Thu nhập nhận được từ công ty tại Việt Nam, thì công ty tạm khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

6.      Công văn 3395/TCT-CS ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Tổng Cục thuế về thuế TNCN với hoạt động từ đầu tư vốn. 

Thời điểm trước ngày 01/01/2015, lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty TNHH (bao gồm cả công ty TNHH một thành viên) phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Từ 01/01/2015 trở về sau, lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuế TNCN.

7.      Công văn số 3053/TCT-KK ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc xử lý thuế GTGT đối với chi nhánh chấm dứt hoạt động chưa phát sinh doanh thu 

Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, nếu từ lúc thành lập đến khi giải thể chưa phát sinh doanh thu thì số thuế GTGT của chi nhánh được kê khai tập trung tại trụ sở chính.

Đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của chi nhánh, có hóa đơn mang tên chi nhánh và đã kê khai tại Cục thuế quản lý chi nhánh, nếu có cơ sở xác định các chi phí này nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế thì được kết chuyển về khấu trừ tại trụ sở chính.

 

 

QUY ĐỊNH KHÁC 

1.      Công văn số 2935/TCT-CS ngày 03 tháng 07 năm 2017 của Tổng Cục thuế về tỷ giá tính thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

 

 • Giai đoạn trước ngày 01/01/2015, khi nhà thầu phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ thì quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng để tính thuế.
 • Từ ngày 01/01/2015, tỷ giá tính thuế sẽ căn cứ theo tỷ giá giao dịch thực tế (mua vào) của NHTM nơi nhà thầu mở tài khoản. Trường hợp nhà thầu không có mở tài khoản tại các NHTM ở Việt Nam thì áp dụng theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do NHNN công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015.

2.      Công văn số 60/BXD-KTXD ngày 04 tháng 07 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

 

Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật có liên quan. Riêng khối lượng tương đương với giá trị tạm ứng hợp đồng, nhà thầu thi công đã có báo cáo chi tiết việc sử dụng tiền tạm ứng bao gồm khối lượng vật liệu, nhiên liệu và nhân sự, máy móc thiết bị được huy động, lán trại và đã cung cấp đầy đủ chứng từ hóa đơn đồng thời đã được tư vấn giám sát kiểm tra xác nhận thì không được điều chỉnh giá cho khối lượng công việc này.

 

Đối với các loại vật liệu đã có trong thông báo giá của địa phương thì nhà đầu tư và nhà thầu được căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết để xem xét điều chỉnh giá. Riêng các loại vật liệu không có trong thông báo giá của địa phương như cát hạt trung, cừ tràm,… nhà đầu tư và nhà thầu được căn cứ vào chứng thư thẩm định giá hoặc hóa đơn chứng từ hợp lệ phù hợp với giá cả thị trường để xem xét điều chỉnh giá.

 

Trường hợp việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh, miễn báo cáo với cấp có thẩm quyền.

3.      Công văn 2623/TCT-CS ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Tổng Cục thuế về việc tăng cường quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử đối với hình thức mua bán hàng hóa, dịch vụ qua các website và mạng xã hội

Cơ quan thuế phổ biến chính sách thuế, rà soát, đôn đốc người nộp thuế có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử phải kê khai và nộp thuế theo quy định.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử nhằm đưa công tác quản lý thuế với hoạt động này vào nề nếp.

Chủ động báo cáo, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với cơ quan thuế tăng cường quản lý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử.

 

Ấn phẩm khác

Khách hàng