Bản tin tháng 06/2018

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Công văn số 1358/TXNK-CST về việc hoàn thuế GTGT
 2. Công văn số 2175/TXNK-CST về việc bảo lãnh hàng hóa và không thu thuế GTGT
 3. Công văn số 2349/TCHQ-TXNK về chính sách thuế với hàng hóa nhập khẩu
 4. Công văn số 2689/TXNK-CST về hàng hóa nhập SXXK
 5. Công văn số 2688/TXNK-CST về việc hoàn thuế nhập khẩu
 6. Công văn số 1827/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN
 7. Công văn số 2378/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu
 8. Thông tư 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và khấu hao TSCĐ đối với Cơ quan Nhà nước
 9. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 10. Công văn số 1985/TCT-KK ngày 24/5/2018 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
 11. Công văn số 11619/CT-TTHT ngày 26/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động thuê cơ sở hạ tầng của Doanh nghiệp chế xuất 

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
 2. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương liên quan danh mục hàng cấm XNK
 3. Thông 41/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 4. Công văn số 893/BHXH-QLT về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử
 5. Công văn số 1282/GSQL-GQ2 về việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
 6. Một số quy định khác

 

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1. Công văn số 1358/TXNK-CST ngày 20/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT đã nộp đối với hàng đã thực hiện tiêu hủy.

 • Theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK nếu buộc phải tiêu hủy hoàn toàn, không còn giá trị sử dụng thì được miễn nộp thuế GTGT.
 • Đối với số thuế GTGT đã nộp cho nguyên liệu, vật tư, linh kiện bị tiêu hủy, doanh nghiệp chỉ được đề nghị hoàn tại cơ quan hải quan nếu chưa kê khai khấu trừ tại cơ quan thuế. Ngược lại, nếu đã khấu trừ thì không được đề nghị hoàn.
 • Lưu ý: nguyên liệu, vật tư, linh kiện NSXXK nếu sau khi bị tiêu hủy vẫn còn giá trị sử dụng và được tiêu dùng tại Việt Nam thì phải nộp thuế GTGT (Công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017).

 

2. Công văn số 2175/TXNK-CST ngày 3/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc bảo lãnh hàng hóa và không thu thuế GTGT

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nếu doanh nghiệp không nộp thuế (gồm cả thuế GTGT) trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng thì bắt buộc phải có bảo lãnh của ngân hàng. Thời hạn bảo lãnh tối đa 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
 • Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp thực hiện bảo lãnh thuế khi nhập khẩu hàng hóa, đồng thời tái xuất hàng hóa trong thời hạn bảo lãnh thì không phát sinh nợ tiền thuế phải nộp khi hết thời hạn bảo lãnh, nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày tái xuất.

 

3. Công văn số 2349/TCHQ-TXNK ngày 2/5/2018 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

 • Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC, đối với phế liệu, phế phẩm gia công, sản xuất sản phẩm nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực tế mua bán.
 • Đối với lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau quá trình gia công sản phẩm, nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) với chất lượng, giá trị thương mại không còn như ban đầu thì trị giá tính thuế cũng được xác định theo giá thực tế mua bán tại thời điểm tiêu thụ.

 

4. Công văn số 2689/TXNK-CST ngày 28/5/2018 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập SXXK

 • Hiện tại, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đúng quy định tại Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP: trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất mà đưa một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu NSXXK (gồm cả nguyên liệu đã và chưa sản xuất) cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn, sau đó nhận lại sản phẩm gia công để tiếp tục sản xuất và/hoặc xuất khẩu ra nước ngoài thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu thuê gia công.
 • Mới đây, Chính phủ đã ban hành Công văn số 4765/VPCP-KSTT ngày 22/5/2018 nhằm yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với cả nguyên liệu NSXXK đưa đi gia công tại cơ sở sản xuất khác.

 

5. Công văn số 2688/TXNK-CST ngày 28/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, điều khoản này chỉ cho hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập kinh doanh đã đưa vào sản xuất sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu PTQ.
 • Theo đó, đối với hàng hóa nhập kinh doanh đã đưa vào sản xuất sản phẩm để xuất khẩu tại chỗ thì không được hoàn thuế nhập khẩu.

 

6. Công văn số 1827/TCT-TNCN ngày 17/5/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN.

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC, trường hợp một cá nhân cư trú tại Việt Nam vừa nhận được thu nhập không bao gồm thuế (thu nhập net) từ VPĐD ở Việt Nam và từ Công ty khác ở nước ngoài thuộc cùng tập đoàn thì thu nhập làm căn cứ gross up là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích khác được trả thay (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ."Thu nhập thực nhận" là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà cá nhân nhận được hàng tháng, không bao gồm thu nhập thuộc diện miễn thuế.
 • Cũng trường hợp trên, nếu Công ty thuộc cùng tập đoàn đóng trụ sở tại nước có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế Việt Nam trên phần thu nhập phát sinh tại Công ty ở nước ngoài (khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

 

7. Công văn số 2378/TCHQ-TXNK ngày 3/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu.

 • Giai đoạn trước ngày 1/9/2016, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC, hàng hóa xuất khẩu nếu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thì sẽ được hoàn thuế nhập khẩu, kể cả trường hợp lỡ đăng ký sai loại hình xuất khẩu.
 • Tuy nhiên, giai đoạn kể từ 1/9/2016, điểm c khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP chỉ cho phép hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với hàng hóa xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo đúng loại hình SXXK. Ngược lại, nếu đăng ký sai loại hình (không phải loại hình SXXK) thì không được hoàn thuế.

 

8. Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, và TSCĐ do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

 • Thông tư quy định tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định như sau: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải đồng thời thỏa mãn cả 02 tiêu chuẩn: Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên; Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng trở lên.
 • Theo đó, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình, cụ thể: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh có thời gian sử dụng 15 năm với tỷ lệ hao mòn % năm là 6,67%.
 • Đối với tài sản cố định hữu hình được sử dụng ở địa bàn có điều kiện thời tiết, môi trường ảnh hưởng đến mức hao mòn của tài sản cố định, trường hợp cần thiết phải quy định thời gian sử dụng của tài sản cố định khác. Việc điều chỉnh tỷ lệ hao mòn tài sản cố định không vượt quá 20% tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đã được quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/07/2018.

 

9. Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 • Một trong những điểm mới của Nghị định là bổ sung 2 nguyên tắc khuyến mại mới, cụ thể: không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác; và không sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại(Điều 3).
 • Ngoài ra, doanh nghiệp không được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, nếu không phải là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp (Điều 4).
 • Các hàng hóa, dịch vụ (HHDV) sau đây không được thực hiện khuyến mại: rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ giáo dục và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành. Riêng rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh đồng thời cũng không được dùng để khuyến mại cho HHDV khác.
 • Tiền có thể được sử dụng như HHDV dùng để khuyến mại, tuy nhiên trừ các hình thức khuyến mại sau: đưa hàng mẫu, dịch vụ mẫu dùng thử; giảm giá và bán hàng, dịch vụ có kèm phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (khoản 3 Điều 5).
 • Về hạn mức khuyến mại, cơ bản vẫn không được vượt quá 50% giá trị của HHDV được khuyến mại như quy định hiện nay. Tuy nhiên, Nghị định cho phép áp dụng hạn mức khuyến mại đến 100% trong các trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung, như chương trình khuyến mại tập trung theo giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại hoặc các đợt khuyến mại vào dịp lễ, tết theo pháp luật lao động (Điều 6).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2018 và thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006.

 

10. Công văn số 1985/TCT-KK ngày 24/5/2018 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 

 • Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp có nộp hồ sơ khai thuế sau khi bỏ địa chỉ nhưng chưa bị thu hồi giấy phép kinh doanh thì cơ quan thuế sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp gửi hồ sơ khôi phục MST.
 • Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ khôi phục MST, cơ quan thuế sẽ lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và thực hiện xử phạt doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật thuế, hóa đơn. Đồng thời, tiến hành xác minh lại tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại trụ sở kinh doanh.
 • Hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp chỉ được chấp nhận khi cơ quan thuế đã thực hiện xong thủ tục khôi phục MST. Thủ tục khôi phục MST được hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

 

11. Công văn số 11619/CT-TTHT ngày 26/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động thuê cơ sở hạ tầng của Doanh nghiệp chế xuất 

 • Trường hợp doanh nghiệp nội địa cho DNCX thuê cơ sở hạ tầng, nếu đáp ứng các điều kiện về dịch vụ xuất khẩu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC  thì được hưởng thuế GTGT 0%.
 • Tuy nhiên, đối với dịch vụ cho DNCX thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi... theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC  thì không được hưởng thuế GTGT 0%.

 

QUY ĐỊNH KHÁC

1. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

 • Một trong những điểm mới của Nghị định này là bổ sung quy định khuyến khích thành lập loại hình khu công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp sinh thái.Theo đó, "khu công nghiệp hỗ trợ" là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. "Khu công nghiệp sinh thái" là khu công nghiệp trong đó có các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội.
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ sẽ được nhà nước cho thuê đất trong thời hạn tối đa 70 năm và được miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai, ngoài ra còn được ưu tiên cấp vốn ODA, cấp bảo lãnh chính phủ để vay vốn nước ngoài (Điều 35).
 • Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong khu công nghiệp hỗ trợ sẽ được hưởng các ưu đãi thuế TNDN, thuế XNK và các hỗ trợ khác theo quy định pháp luật về thuế, phát triển công nghiệp hỗ trợ.
 • Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp sinh thái sẽ được chứng nhận là doanh nghiệp sinh thái và được ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ BVMT và các quỹ, ngân hàng, tổ chức trong và ngoài nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018.

 

2. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về danh mục hàng cấm XNK

 • Theo đó, so với quy định cũ, Nghị định có bổ sung nhiều mặt hàng bị cấm nhập khẩu, như: xe 4 bánh có gắn động cơ, các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc đã bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ; máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ đã qua sử dụng của rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe 4 bánh có gắn động cơ; xe 4 bánh có gắn động cơ cũ đã sản xuất quá 5 năm....
 • Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép cũng có bổ sung một số mặt hàng như: máy in letterpress, máy in lưới (lụa), máy in có chức năng photocopy màu, các sản phẩm an toàn thông tin mạng; chất chuẩn, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; vàng nguyên liệu.
 • Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013; Các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010.

 

3. Thông 41/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP)

 • Đối tượng áp dụng:
  • Các doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa).
  • Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

 

4. Công văn số 893/BHXH-QLT ngày 4/5/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử

 • Theo Công văn này, các doanh nghiệp tại TP. HCM khi có phát sinh tăng/giảm lao động hoặc tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN thì được khai báo hồ sơ giao dịch điện tử thông qua phần mềm do 7 nhà I-VAN dưới đây cung cấp hoặc sử dụng phần mềm KBHXH do BHXH Việt Nam cung cấp, gồm: VNPT, TS24, Thái Sơn, Efy, Viettel, Bkav, CNC.
 • Cần lưu ý, khi gửi hồ sơ giao dịch điện tử bắt buộc phải có chữ ký số của doanh nghiệp. Nếu thiếu chữ ký số thì hồ sơ chỉ mang tính chất tham khảo, trao đổi thông tin và không có giá trị pháp lý. Trường hợp lựa chọn giao dịch điện tử qua phần mềm KBHXH thì tại phần đăng ký phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, doanh nghiệp phải lựa chọn kiểu chứng thực "Sử dụng chứng thư số" để giao dịch.

 

5. Công văn số 1282/GSQL-GQ2 ngày 4/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 15/1/2018, doanh nghiệp FDI không cần phải xin cấp phép quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.
 • Tuy nhiên, doanh nghiệp FDI chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu sau khi đăng ký kinh doanh các hoạt động này theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.
 • Theo đó, trường hợp trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ liên quan không có nội dung về việc doanh nghiệp FDI được quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì phải đăng ký bổ sung trước khi thực hiện.

 

6. Một số Nghị định, Thông tư khác

 • Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân: Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thủ tục rút gọn; việc nộp đơn, thụ lý đơn khởi kiện; ủy quyền khởi kiện, ủy quyền tham gia tố tụng, kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng và xử lý tài sản bảo đảm trong quá trình tòa án giải quyết tranh chấp về nợ xấu của ngân hàng.
 • Quyết định số 1158/QĐ-NHNN ngày 29/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Theo Quyết định này, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ bản vẫn như cũ, riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô được điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc về 0% đối với tất cả các loại tiền gửi bằng đồng Việt Nam và đồng ngoại tệ.
 • Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ: Nghị định thay mới các Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, hạn chế hoặc cấm chuyển giao và thủ tục đăng ký chuyển giao, chính sách hỗ trợ trong chuyển giao công nghệ.
 • Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: Kể từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 lên 1.390.000 đồng/tháng, đúng như lộ trình công bố tại Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017.
 • Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở: Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 và hướng dẫn áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng có thời hạn; bồi thường thiệt hại cho công trình lân cận bị lún, nứt hoặc hư hỏng; buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng trái phép; buộc dừng thi công xây dựng để xin giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi xây dựng trái phép.

Ấn phẩm khác

Khách hàng