Bản tin tháng 04/2015

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)

(i)     Quy định về tiền điện thoại, Internet chi hàng tháng cho nhân viên

Ngày 12 tháng 03 năm 2015, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn 9208/CT-HTr giải đáp chính sách thuế TNCN với khoản tiền điện thoại, Internet chi hàng tháng cho nhân viên. Cụ  thể,  trường  hợp  văn  phòng  đại  diện  của  tổ chức quốc tế có chi khoản tiền điện thoại, Internet hàng tháng cho nhân viên của văn phòng, không vượt mức khoán được ghi cụ thể trong nội quy lao động của văn phòng thì phần thu nhập này không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

(ii)    Thuế TNCN đối với lợi nhuận sau thuế

Công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17 ngày 03 năm 2015 về chính sách thuế TNCN đối với chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2015, lợi nhuận được chia (lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN) của cá nhân là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên sẽ không phải nộp thuế TNCN.

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU (“XNK”)

Quy định mới về thủ tục hải quan và chính sách thuế XNK

Ngày 25 tháng 03 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết các quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Một số điểm đáng chú ý của Thông tư số 38/2015/TT-BTC như sau:

 -    Doanh nghiệp không phải thông báo hợp đồng gia công, mã nguyên liệu vật tư, mã sản phẩm và không phải đăng ký định mức đối với hoạt động gia công, sản xuất, xuất khẩu.

 -    Doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán nguyên vật liệu theo phương thức Nhập – Xuất – Tồn định kỳ 01 lần/năm đối với nguyên liệu nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công, nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Thời hạn nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 -    Doanh nghiệp chưa phải kê khai, nộp thuế GTGT của lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sau thời hạn 275 ngày kể từ ngày mở tờ khai nhập khẩu.

THUẾ NHÀ THẦU

Mua tài liệu qua mạng phải nộp thuế nhà thầu

Theo công văn 2244/CT-TTHT ngày 16/3/2015, công ty mua tài liệu, tạp chí chuyên ngành nước ngoài thông qua các nhà mạng, quảng cáo quốc tế tại nước ngoài thì khi thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng cho các nhà cung cấp nước ngoài, công ty có nghĩa vụ trích nộp thuế nhà thầu và khoản thuế này sẽ được coi là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đủ chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)

(i)     Hướng dẫn doanh thu tính thuế GTGT trong trường hợp bên mua chịu trách nhiệm nộp thuế khâu nhập khẩu

Công văn 827/TCT-CS ngày 10/3/15 hướng dẫn trường hợp công ty ký hợp đồng bán hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài cho đối tác theo điều kiện CIF; giá trị hợp đồng là giá CIF; trong hợp đồng quy định bên mua tự làm thủ tục hải quan và nộp các lại thuế ở khâu nhập khẩu thì:

 -     Nếu việc làm thủ tục nhập khẩu này là phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan thì phía công ty bán hàng được xuất hóa đơn GTGT cho bên mua hàng, trên hóa đơn ghi doanh thu tính thuế GTGT theo giá trị hợp đồng đã ký với bên mua.

 -     Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan mà bên mua đã tự kê khai, làm thủ tục nhập khẩu sẽ được giảm trừ trong doanh thu tính thuế GTGT

(ii)    Xử lý thuế GTGT chưa khấu trừ hết của dự án đầu tư đã kết thúc

Theo công văn 833/TCT-KK ngày 10/3/2015, trường hợp công ty có dự án đầu tư mới được hạch toán riêng; đã kết thúc nhưng vẫn còn thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì thực hiện kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 18 thông tư 219/2013/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC.

 QUẢN LÝ THUẾ

(i)     Điều kiện về chứng từ khi thực hiện thanh toán bù trừ doanh thu xuất khẩu vào nợ vay ngân hàng

Theo hướng hẫn tại công văn số 834/TCT-KK ngày 10/3/2015, trường hợp công ty xuất khẩu hàng hóa cho khách hàng nước ngoài và thỏa thuận khách hàng nước ngoài thanh toán vào tài khoản của công ty mở tại Việt Nam thì việc thanh toán bù trừ giữa doanh thu hàng xuất khẩu và nợ tại ngân hàng được chấp nhận là thanh toán qua ngân hàng cho mục đích khấu trừ, hoàn thuế GTGT nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 -     Công ty có hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi hối phiếu đòi nợ với ngân hàng, trong đó thỏa thuận công ty vay nợ và trả nợ Ngân hàng bằng toàn bộ giá trị hàng hóa xuất khẩu có liên quan; và

 -     Ngân hàng có văn bản thông báo cho công ty về số tiền đã nhận được từ khách hàng nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu có liên quan và các thông tin theo Hợp đồng chiết khấu miễn truy đòi

(ii)    Hướng dẫn về điều chỉnh thông tin sai sót trên hóa đơn

Theo công văn số 1005/TCT-CS ngày 24/03/2015, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua thì người bán và người mua lập biên bản điều chỉnh, không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

(iii)   Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế và hóa đơn

Ngày 19/3/2015 Bộ tài chính đã ban hành quyết định số 509/QĐ-BTC về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó một số thủ tục sẽ được đơn giản hóa như sau:

 -     Bỏ thủ tục thông báo hóa đơn tiếp tục sử dụng;

 -     Bỏ một số chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN;

 -     Bỏ “Bản chụp chứng nhận vốn góp” trong hồ sơ khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn;

 -     Bỏ các tờ khai thuế TNDN tạm tính hằng quý

 -     Bỏ các tài liệu chứng minh việc sở hữu, sử dụng tàu của hãng vận tải nước ngoài khi kê khai thuế.

Ấn phẩm khác

Khách hàng