Bản tin tháng 03/2015

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)

(i)     Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động là chi phí được trừ

Theo công văn 1694/BTC-CST ngày 3/2/2015, từ 01/01/2014 chi phí mua bảo hiểm sức khỏe gồm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Luật kinh doanh bảo hiểm cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi. Tổng chi có tính chất phúc lợi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

(ii)    Lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản nợ không có hóa đơn chứng từ là chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Theo công văn 632/TCT-CS ngày 13/2/2015, lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ là chi phí thành lập doanh nghiệp nhưng không có hóa đơn, chứng từ không được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)

Miễn thuế TNCN đối với công tác phí do nước ngoài chi theo định mức nội bộ

Công văn 594/TCT-TNCN ngày 12/02/2015 hướng dẫn đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, mức khoán chi thực hiện theo quy định của tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài. Như vậy, chi phí vé máy bay, đi lại, thuê phòng ở mà công ty tại nước ngoài chi trả cho các nhân viên người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam nếu đủ điều kiện được xác định là công tác phí theo chính sách và các quy định về đi công tác của công ty tại nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các nhân viên. Phần chi vượt mức quy định được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

THUẾ NHÀ THẦU

(i)     Không phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu nếu đối tác nước ngoài xóa nợ

Theo công văn 415/TCT-CS ngày 3/2/2015, trường hợp công ty có ký hợp đồng mua dịch vụ của đối tác nước ngoài, nhưng chưa thanh toán và được phía nước ngoài xóa nợ, không làm phát sinh khoản thanh toán ra nước ngoài thì nghĩa vụ thuế nhà thầu không phát sinh. Tuy nhiên, đối với với khoản nợ được xóa này công ty phải chịu trách nhiệm kê khai, tính và nộp thuế TNDN theo quy định.

(ii)    Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam không chịu thuế nhà thầu

Theo công văn 611/TCT-DNL ngày 13/2/2015, trường hợp bên Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với bên bán nước ngoài theo điều kiện DES/DAP không kèm theo các dịch vụ được thực hiện ở Việt Nam và thỏa thuận tại hợp đồng bên bán chịu mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa cho tới thời điểm giao hàng tại cảng VN; bên mua chịu mọi rủi ro liên quan đến nhận, dỡ, vận chuyển hàng từ cảng; chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan, thông quan trước khi tiêu thụ thì không phát sinh nghĩa vụ thuế nhà thầu

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)

(i)     Không khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với thu nhập khác là quà biếu, quà tặng

Công văn số 633/TCT-CS ngày 13/02/2015 quy định doanh nghiệp khi nhận hàng hóa cho, biếu, tặng được coi là thu nhập khác, dù có hóa đơn cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

(ii)    Thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán cho chi nhánh trong khu phi thuế quan

Công văn 2335/BTC-CST ngày 12/2/2015 nêu rõ thuế suất đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp trong khu phi thuế quan và nội địa Việt Nam sẽ tùy thuộc vào chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay độc lập và có hay không mở tờ khai. Cụ thể:

 -    Trường hợp chi nhánh độc lập đồng thời hàng hóa đưa từ nội địa vào khu phi thuế quan có tờ khai xuất khẩu thì áp dụng thuế suất 0%

 -    Ngược lại chi nhánh phụ thuộc hoặc thiếu tờ khai xuất khẩu thì không được áp dụng thuế suất 0%

QUẢN LÝ THUẾ

(i)     Sửa đổi một số quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Ngày 12/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Một số điểm đáng lưu ý tại Nghị định như sau:

 -    Bỏ mức khống chế 15% đối với các khoán chi có tính chất quảng cáo, tiếp thị.

 -    Sửa đổi, bổ sung khái niệm “dự án đầu tư mới”. Theo đó, dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Bổ sung và hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với một số đối tượng mới, bao gồm dự án sản xuất sản phẩm trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, và dự án có quy mô vốn 12.000 tỷ đồng.

 -    Bỏ quy định về nộp bảng kê hoá đơn đầu ra, đầu vào khi nộp hồ sơ khai thuế GTGT, thuế Tiêu thụ Đặc biệt (“TTĐB”) theo tháng, quý.

 -    Thống nhất quy định về tỷ giá quy đổi doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ. Quy định chi tiết đối với việc sử dụng tỷ giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

 -    Bỏ mức phạt chậm nộp thuế 0,07%/ngày đối với số ngày chậm nộp quá thời hạn 90 ngày. Từ ngày 1/1/2015 áp dụng mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

(ii)     Xuất hóa đơn đối với chiết khấu thương mại

Công văn 667/TCT-CS ngày 14/02/2015 nêu rõ trường hợp công ty thực hiện bán hàng theo phương thức giảm giá, chiết khấu bán hàng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa thực tế mà khách hàng mua đạt mức nhất định thì hàng tháng, căn cứ vào doanh số mua hàng của tháng trước liền kề và mức giảm giá, chiết khấu bán hàng do công ty được xuất hóa đơn điều chỉnh; trên hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ nội dung là “chiết khấu bán hàng”.

Trường hợp trên hóa đơn không ghi nội dung “chiết khấu bán hàng” mà ghi “hỗ trợ bán hàng” thì công ty và khách hàng phải lập biên bản ghi rõ việc sai sót này. Công ty và khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chínhx ác của các biên bản và hóa đơn điều chỉnh này

Ấn phẩm khác

Khách hàng