Bản tin tháng 02/2015

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)

(i)     Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại thời gian gia hạn hoạt động không được ưu đãi thuế

Theo công văn số 206/BTC-TCT ngày 7/1/2015 hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động khi đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đăng ký lại chỉ được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại của Giấy phép đầu tư cũ, không được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian hoạt động gia hạn thêm.

(ii)    Hướng dẫn về việc xác định chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN

Công văn số 234/TCT-DNL ngày 21/1/2015 hướng dẫn về việc xác định chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN quy định:

 -      Trường hợp Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn bởi Công ty mẹ bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) thì Công ty mẹ có thể trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/2013/TT-BTC và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định.

 -      Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư như chi phí thăm dò, đánh giá, lập dự án, tuy nhiên sau đó dự án được đánh giá là không mang lại hiệu quả không được phê duyệt thì Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí này.

 (iii)   Kế thừa ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập

Theo công văn số 49/TCT-CS ngày 7/1/2015 hướng dẫn về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN, doanh nghiệp thành lập do sáp nhập được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp cũ nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi. Quy định này áp dụng đối với cả trường hợp một Doanh nghiệp sáp nhập các Công ty con thành các Chi nhánh phụ thuộc. Theo đó, các Chi nhánh thành lập do sáp nhập vẫn được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của các Công ty con.

 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)

Quyết toán thuế TNCN thay cho lao động nước ngoài đã xuất cảnh

Ngày 27/1/2015 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 322/TCT-TNCN về trường hợp quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp lao động nước ngoài là nhân viên luân chuyển nội bộ. Theo hướng dẫn hiện hành, cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam phải tự kê khai quyết toán thuế trước khi xuất cảnh. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể thực hiện được quyết toán do điều kiện về thời gian quá gấp và Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế về số thuế TNCN phải nộp của nhân viên luân chuyển nội bộ trước khi xuất cảnh, thì cá nhân là nhân viên luân chuyển nội bộ được phép ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay với thời hạn chậm nhất là 45 ngày từ khi cá nhân xuất cảnh

LUẬT LAO ĐỘNG

Quy định mới hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động

Ngày 12 tháng 01 năm 2015, Chính Phủ ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung của Bộ Luật Lao động. Chúng tôi lưu ý một số điểm nổi bật tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:

 -     Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”): Các nội dung chủ yếu của HĐLĐ được quy định chi tiết hơn; thời hạn HĐLĐ chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết; trước khi kết thúc thời gian thử việc, người lao động phải được thông báo về kết quả của việc làm thử và một số khái niệm quan trọng như người giao kết HĐLĐ; thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế… được làm rõ và quy định cụ thể.

 -     Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể: Thương lượng tập thể định kỳ được tiến hành ít nhất một năm một lần tại thời điểm do hai bên thỏa thuận; và Nghị định làm rõ một số quy định về người ký kết thỏa ước lao động tập thể, kiến nghị tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

 -     Tiền lương: Trong trường hợp trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, người sử dụng lao động phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng tiền lãi tính theo lãi suất trần huy động tiền gửi kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Các nội dung về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; Hình thức trả lương; Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng… cũng được làm rõ.

 -     Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: Quy định chi tiết nội dung của Nội quy lao động; đăng ký Nội quy lao động và hiệu lực của Nội quy lao động; trình tự xử lý kỷ luật lao động.

 -     Giải quyết tranh chấp lao động: Quy định chi tiết khái niệm Hội đồng trọng tài lao động; xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục; bồi thường thiệt hại trường hợp đình công bất hợp pháp.

 -     Quy định chuyển tiếp: Doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy chế của người sử dụng lao động đã ký kết hoặc ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2015 và thay thế Nghị định số 196/CP, Nghị định số 41/CP, Nghị định số 93/2002/NĐ-CP, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP và Nghị định số 11/2008/NĐ-CP của Chính phủ về các nội dung liên quan.

KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

Hướng dẫn về thanh toán giao dịch góp vốn

Ngày 29 tháng 01 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch tài chính của doanh nghiệp quy định tại Điều 6 Nghị Định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ về thanh toán bằng tiền mặt. Chúng tôi lưu ý một số điểm nổi bật của Thông tư số 09/2015/TT-BTC này như sau:

 -     Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt để thanh toán mà sử dụng các hình thức sau: Thanh toán bằng séc; uỷ nhiệm chi – chuyển tiền; và các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

 -     Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch vốn góp và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; và

 -     Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Ấn phẩm khác

Khách hàng