Bản tin tháng 01/2018

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

 1. Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quan trọng về hoàn thuế GTGT và hạch toán chi phí bảo hiểm
 2. Công văn số 79334/CT-TTHT  về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng
 3. Công văn số 5642/TCT-CS  về thuế GTGT chậm góp vốn theo tiến độ đăng ký mới bị dừng hoàn thuế GTGT
 4. Công văn số 14881/BTC-CST về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp
 5. Công văn số 82449/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào phục vụ sản xuất , kinh doanh

QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Nghị quyết số 136/NQ-CP về việc cắt giảm hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh
 2. Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 3. Nghị định 148/2017/NĐ-CP, Nghị định 147/2017/NĐ-CP về điều lệ tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÔNG VĂN TRẢ LỜI

1. Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2018.

 • Một trong những sửa đổi quan trọng của Nghị định này là bổ sung các trường hợp hàng hóa xuất khẩu có tỷ trọng TNKS từ 51% trở lên được hưởng thuế GTGT 0%. Bao gồm: hàng được sản xuất từ TNKS đã chế biến thành sản phẩm khác và hàng được sản xuất từ TNKS theo một quy trình khép kín (khoản 1 Điều 1).
 • Theo sửa đổi tại khoản 2 Điều 1, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài sẽ được hoàn thuế GTGT trở lại như trước đây, nếu xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan. Trước đây theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, kể từ ngày 01/07/2016, hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu không được xét hoàn thuế GTGT, chỉ có thể khấu trừ cho đến hết.
 • Thêm nữa, Điều 2 Nghị định này đã điều chỉnh tăng hạn mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động từ 1 triệu lên 3 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lại bị khống chế ở hạn mức không quá 3 triệu đồng/người, thay vì trước đó không khống chế.

2. Công văn số 79334/CT-TTHT ngày 8/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

 

 • Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC , trường hợp Công ty đầu tư xây dựng hoặc mua sắm TSCĐ để mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất cho dự án đang hoạt động, nếu làm tăng tỷ trọng nguyên giá TSCĐ từ 20% trở lên so với tổng nguyên giá ban đầu thì đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mở rộng.

 

3. Công văn số 5642/TCT-CS ngày 8/12/2017 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT chậm góp vốn theo tiến độ đăng ký mới bị dừng hoàn thuế GTGT

 

 • Theo quy định tại điểm 2 khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký thì không được hoàn thuế GTGT dự án đầu tư.

 

Theo đó, điều khoản này chỉ dừng hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của các cơ sở không góp đủ vốn điều lệ theo tiến độ đăng ký. Đối với các cơ sở chưa góp đủ vốn điều lệ do chưa đến thời điểm góp vốn theo tiến độ thì vẫn được xét hoàn thuế GTGT dự án đầu tư.

 

4. Công văn số 14881/BTC-CST ngày 3/11/2017 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hoạt động sáp nhập doanh nghiệp

 

 • Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khi điều chuyển tài sản cho bên nhận sáp nhập, doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT. Thay vào đó, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.
 • Tuy nhiên, bên bị sáp nhập phải quyết toán thuế TNDN đến thời điểm sáp nhập và phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC. Trong đó, số liệu quyết toán được căn cứ theo giá trị sổ sách hiện hữu, không phải đánh giá lại tài sản để quyết toán.
 • Đối với bên nhận sáp nhập, được phép đánh giá lại tài sản để ghi nhận vào sổ sách. Phần chênh lệch tăng hoặc giảm giữa số tiền đã bỏ ra để mua lại doanh nghiệp bị sáp nhập so với giá trị tài sản đánh giá lại thì được tính tăng hoặc giảm hết một lần vào thu nhập khác. Đồng thời, được trích khấu hao hoặc phân bổ dần chi phí đối với tài sản nhận sáp nhập theo trị giá đánh giá lại (Điều 2 Thông tư 151/2014/TT-BTC ).
 • Về chi phí lãi vay để mua lại doanh nghiệp khác, nếu phát sinh trước năm 2015 thì được tính vào giá mua của phần vốn khi chuyển nhượng vốn đầu tư. Ngược lại, nếu phát sinh từ năm 2015 thì được hạch toán vào chi phí hợp lý (Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đoạn 6, 7 Chuẩn mực kế toán số 16).

 

5. Công văn số 82449/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào sản xuất, kinh doanh

 

 • Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ (tiền cho vay, mượn), cấn trừ công nợ qua người thứ 3 cũng được chấp nhận, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 

  • Có quy định rõ phương thức thanh toán này trong hợp đồng mua bán.
  • Có hợp đồng cho vay, mượn tiền được lập trước đó.
  • Có chứng từ chuyển tiền cho vay.

QUY ĐỊNH KHÁC

1. Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủvề việc cắt giảm hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh

 • Nghị quyết đơn giản hóa các nhóm thủ tục hành Chính sau đây: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Đăng ký thay đổi chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty, người ĐDPL; Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; Hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp; Đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Đăng ký thành lập hợp tác xã, hộ kinh doanh.
 • Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi trong thành phần hồ sơ và nội dung của các mẫu đơn, tờ khai trong thời gian tới. Cụ thể:
  • Về thành phần hồ sơ: Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao thẻ CCCD, giấy CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp khác” khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Về mẫu đơn, tờ khai: Thay thế quy định về “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ CCCD, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” thành “số định danh cá nhân” trong nội dung Giấy đề nghị và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thay thế thông tin về công dân và Căn cước công dân trong các mẫu văn bản, đơn, tờ khai…để đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng thông tin: “họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá nhân”.

2.  Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 • Theo Nghị định này, kể từ tháng 1/2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh tăng như sau:
  • Vùng I:  từ 3.750.000 lên 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đ);
  • Vùng II:  từ 3.320.000 lên 3.530.000 đồng/tháng (tăng210.000 đ);
  • Vùng III: từ 2.900.000 lên 3.090.000 đồng/tháng (tăng190.000 đ);
  • Vùng IV: từ 2.580.000 lên 2.760.000 đồng/tháng (tăng180.000 đ).
 • Địa bàn vùng áp dụng mức lương tối thiểu 2018 cũng được điều chỉnh so với năm 2017 như sau:
  • Từ vùng II lên vùng I đối với thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai);
  • Từ vùng III lên vùng II, gồm: huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai); huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An); Thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam);
  • Từ vùng IV lên vùng III, gồm: huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam); huyện Lộc Ninh và Phú Riềng (tỉnh Bình Phước).
  • Từ vùng III xuống vùng IV đối với huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình)

3. Nghị định 148/2017/NĐ-CP, Nghị định 147/2017/NĐ-CP về điều lệ tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Ấn phẩm khác

Khách hàng